RODO III edycja projektu

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
dla uczestników III edycji projektu pn. „Aktywnie w przyszłość”, w latach 2018 / 2019

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

Rozporządzenia Parlamentu

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
a) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020, w ramach zbioru pn. „Projekty RPO WZ 2014 – 2020”;
b) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, dla danych w ramach zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z właściwym Inspektorem
Ochrony Danych odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej:

a) abi@wzp.pl
b) iod@miir.gov.pl

Inspektor Danych Osobowych w PCPR Gryfice: iodo@gryfice.pl

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020), którego jest Pani/Pan uczestnikiem, a w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego „RODO”.

5. Pani/Pana dane zostają powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, beneficjentowi realizującemu projekt - nazwa i adres beneficjenta: Powiat Gryficki, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice; nazwa i adres realizatora projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach, ul. Dworcowa 22, 72-300 Gryfice przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, ul. Koszarowa 4, 72-300 Gryfice oraz podmiotom, które uczestniczą w realizacji projektu w związku z wykonywaniem przez nie zadań związanych z udzieleniem wsparcia.- nazwa i adres ww. podmiotów:

• Grzegorz Szczudło, ul. Mickiewicza 2, 72-300 Gryfice
• Karolina Sieńko, ul. Głęboka 3a/6, 72-320 Trzebiatów
• Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości Mirosław Szczeglik,
  ul. Mazowiecka 33/16, 78-100 Kołobrzeg
• Fundacja „Rozwój – Integracja”, ul. Brzozowa 3AC/1, 72-300 Gryfice
• Ośrodek Szkolenia Kierowców D&S Krzysztof Cieśliczka, ul. Zielona 33, 78-132 Grzybowo.
• OK Ośrodek Kursów Edmund Kwidzyński, ul. Sobieskiego 217, 84 - 200 Wejherowo..
• „INFO – BIZ” Profesjonalna Edukacja, ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziąd
• Art Color Models Jolanta Kucharczyk, ul. Podwisłocze 46, 35-309 Rzeszów
• ASAP-TECH Monika Bobik-Frankiewicz, ul.Potulicka 17a/10, 70-234 Szczecin

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji

Biuro Projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach ul. Dworcowa 22, 72-300 Gryfice tel. / fax. 91 384 66 26, e-mail: rpo-pcpr@pcprgryfice.pl strona internetowa www.pcprgryfice.pl Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WZ 2014- 2020 w celu prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3, a także podmiotom świadczącym usługi pocztowe.

6. Pani/Pana dane międzynarodowej osobowe nie będą przekazywane dopaństwa trzeciego lub organizacji

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WZ 2014-2020 oraz       zakończenia archiwizowania dokumentacji.

9. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub   
ograniczenia przetwarzania.

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
Copyright PCPR Gryfice © 2016 r. Wszystkie prawa zastrzezone. UĹźywamy pliki cookie, zgodnie z ustawieniami przegladarki.   Realizacja WEB4U.PL