Cele i zadania PCPR

Cele i zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach
 
Podstawowym celem działalności PCPR jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym; a także zabezpieczenie dzieciom pieczy zastępczej w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców.
 
PCPR realizuje zadania pomocy społecznej należące do powiatu, w tym:

1.    opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym  
       uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których
       celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
2.    prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
3.    przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki i pomocy na
       zagospodarowanie osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
       niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz
       schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne
       ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub
       młodzieżowe ośrodki wychowawcze;
4.    pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się  do życia,
       młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych
       intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich,
       zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze,
       młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki
       wychowawcze;
5.    pomoc cudzoziemcom, którzy otrzymali status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na
       pobyt czasowy, mającym trudności w integracji ze środowiskiem;                           
6.    umieszczanie w domach pomocy społecznej osób skierowanych przez ośrodki pomocy społecznej i
       ustalanie odpłatności mieszkańcom korzystającym z dotacji;
7.    kierowanie osób do powiatowego ośrodka wsparcia i ustalanie odpłatności za usługi świadczone w
       ośrodku;
8.    prowadzenie mieszkania chronionego i ustalanie odpłatności za pobyt w mieszkaniu; 
9.    sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego
       oraz ośrodków wsparcia, domów pomocy społecznej, punktu interwencji kryzysowej i warsztatów
       terapii zajęciowej i przeprowadzanie w nich kontroli;
10.  udzielanie informacji osobom ubiegającym się o pomoc o przysługujących im prawach i
       uprawnieniach;
11.  prowadzenie punktu informacyjnego dla osób niepełnosprawnych;
12.  prowadzenie punktu interwencji kryzysowej;
13.  szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
14.  doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
       z terenu powiatu;
15.  wykonywanie  zadań dotyczących pomocy społecznej z zakresu administracji rządowej realizowanych
       przez powiat, takich jak:
a.    pomoc cudzoziemcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne,
b.    realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
c.    udzielanie cudzoziemcom pomocy w zakresie interwencji kryzysowej;
16.  podejmowanie innych działań wynikających z rozeznania potrzeb, w tym tworzenie i realizacja
       programów osłonowych;
17.  podejmowanie działań zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności;
18.  dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
       rehabilitacyjnych;
19.  udzielanie dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;
20.  dofinansowywanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
21.  dofinansowywanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w
       związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych;
22.  rehabilitacja dzieci i młodzieży;
23.  dofinansowywanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;
24.  obsługa posiedzeń Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych;
25.  współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodzin, dzieci i młodzieży oraz osób
       niepełnosprawnych;
26.  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej Wojewodzie;
27.  sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej;
28.  sporządzanie wykazu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej. 
 
PCPR realizuje zadania w zakresie pieczy zastępczej należące do powiatu, w tym:

1.    opracowanie i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej
       (określenie corocznego limitu rodzin zastępczych zawodowych);
2.    zapewnianie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w
       placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
3.    organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym różne formy pieczy zastępczej,
       przez wspieranie procesu usamodzielnienia;
4.    tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i
       rodzin pomocowych;
5.    wydawanie skierowań do placówek opiekuńczo – wychowawczych;
6.    organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz kandydatów
       do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, czy prowadzenia RDD;
7.    organizowanie wsparcia dla rodzin zastępczych, w szczególności przez tworzenie warunków do
       powstawania grup wsparcia i specjalistycznego poradnictwa;
8.    zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do rodzinnej pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań
       lekarskich;
9.    prowadzenie z upoważnienia Starosty rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do prowadzenia
       rodzinnej pieczy zastępczej i pełniących te funkcje oraz przekazywanie informacji zawartych w
       rejestrach do sądu;
10.  kompletowanie we współpracy z właściwym OPS dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka
       do umieszczenia w RPZ;
11.  finansowanie:

a.    Świadczeń pieniężnych dot. kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
b.    Pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym pieczę zastępczą,
c.    Szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka oraz szkoleń osób pełniących te funkcje;
12.   ustalanie rodzicom biologicznym odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;
13.   sporządzanie sprawozdań i przekazywanie Wojewodzie,
14.   realizacja zadań wynikających z rządowych programów wspierania rodziny i systemu pieczy
        zastępczej,
15.   finansowanie pobytu w pieczy zastępczej cudzoziemców. 
 
PCPR wykonuje zadania Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej (ORPZ), w tym:

1.    prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej (RPZ);
2.    kwalifikowanie kandydatów do pełnienia funkcji RPZ (wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych,
       opiniowanie kandydatów);
3.    organizowanie szkoleń dla kandydatów RPZ;
4.    zapewnienie badań psychologicznych kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub
       prowadzenia RDD oraz rodzinom już funkcjonującym; 
5.    organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-
       wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ich ukończenia i opinii dot. tych osób, zgodnie
       z ustawą; 
6.    zapewnienie rodzinnym formom pieczy zastępczej szkoleń mających na celu podnoszenie ich
       kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;
7.    zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym RPZ, w szczególności  w ramach grup wsparcia
       oraz rodzin pomocowych;
8.    organizowanie dla RZ i RDD pomocy wolontariuszy;
9.    współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, Sądami i ich
       organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, organizacjami i innymi;
10.  prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących RPZ i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w
       pieczy zastępczej; 
11.  zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą;
12.  dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w RPZ oraz opiniowanie zasadności ich
       dalszego pobytu w pieczy;
13.  dokonywanie oceny funkcjonowania rodzin zastępczych i RDD;
14.  prowadzenie działalności diagnostyczno – konsultacyjnej w celu pozyskiwania, szkolenia i
       kwalifikowania osób zgłaszających gotowość do prowadzenia RPZ;
15.  szkolenie i wspieranie psychologiczno – pedagogiczne osób sprawujących RPZ oraz rodziców
       biologicznych dzieci objętych tą pieczą;
16.  przeprowadzanie badań pedagogiczno-psychologicznych oraz analizy pod kątem spełniania warunków
       ustawowych przez kandydatów do pełnienia funkcji RPZ;
17.  zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym, niezawodowym i rodzinnym domom dziecka
       poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie
       zjawisku wypalenia zawodowego;
18.  zapewnienie koordynatorom RPZ szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji;
19.  przedstawianie Staroście i Radzie Powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy;
20.  zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną oraz
       opiniowanie dzieci pod względem m.in. zasadności przysposobienia dziecka oraz innymi - zgodnie z
       ustawą, na potrzeby ośrodka adopcyjnego;
21.  organizowanie opieki nad dzieckiem, gdy rodzina zastępcza lub RDD nie może okresowo sprawować
       opieki.
Copyright PCPR Gryfice © 2016 r. Wszystkie prawa zastrzezone. UĹźywamy pliki cookie, zgodnie z ustawieniami przegladarki.   Realizacja WEB4U.PL