Piecza rodzinna

 Podstawowe informacje dot. rodzinnej pieczy zastępczej :
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach jest jednostka organizacyjną Powiatu Gryfickiego i realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej. PCPR jest także Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiecie Gryfickim.
 
Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców biologicznych.
Kwestię pieczy zastępczej reguluje ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09.06.2011 r. która weszła w życie z dniem 01.01.2012 r.
 
Rodzinna Piecza Zastępcza – stanowiona jest przez rodziny, w których umieszcza się (tymczasowo lub na dłuższy czas) dzieci pozbawione z różnych powodów opieki rodziców biologicznych. Przyjęcie dziecka do rodziny następuje na mocy postanowienia sądu. Powiat przekazuje świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dzieci umieszcza się w pieczy zastępczej na czas, jaki wymaga tego ich sytuacja opiekuńcza i rodzinna, jednak nie dłużej niż do osiągnięcia pełnoletniości,                       z możliwością pozostania w pieczy do 25 roku życia na czas kontynuowania nauki.
 
Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:
 • rodzina zastępcza:
    -  spokrewniona,
    -  niezawodowa,
    -  zawodowa, w tym:
ü pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego
ü specjalistyczna,
 • rodzinny dom dziecka.
 
Rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba, niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi (dziadkowie) lub rodzeństwem dziecka.
 
Rodzinę zastępczą niezawodową tworzą osoby nie będące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka lub osoby niespokrewnione z dzieckiem.
W przypadku rodzin niezawodowych przynajmniej jedna osoba musi posiadać stałe źródło dochodu.
W rodzinach niezawodowych w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej (większa liczba dzieci jedynie w przypadku konieczności umieszczenia rodzeństwa).
 
Rodzinę zastępczą zawodową tworzą osoby zatrudnione przez Powiat/PCPR do pełnienia określonej funkcji rodziny (w tym specjalistyczna, pogotowie rodzinne)                     i otrzymują wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki i wychowania. Umowa zawierana jest na okres min. 4 lat. Oprócz zatrudnienia i otrzymywania comiesięcznego wynagrodzenia oraz pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych dzieci, rodziny otrzymują także świadczenie opiekuńcze 500+ oraz mogą otrzymywać różne inne formy pomocy, w tym finansowej.
W rodzinach zawodowych w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej (większa liczba dzieci jedynie w przypadku konieczności umieszczenia rodzeństwa).
 
Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna – przyjmuje do 3 dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, lub dzieci umieszczone na podstawie postępowania w sprawach nieletnich; może także przyjąć nieletnie matki z dziećmi.
 
Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego – to forma rodziny zastępczej o charakterze interwencyjnym, która przyjmuje dzieci umieszczone tymczasowo, najczęściej w trybie nagłym, wymagające natychmiastowego zapewnienia opieki. Dzieci przebywają w pogotowiu do                 4 miesięcy lub dłużej – na czas trwania postępowania sądowego.
 
Rodzinny Dom Dziecka – tworzą rodziny zatrudnione przez Powiat/PCPR do pełnienia danej funkcji. Umowa zawierana jest na okres min. 5 lat. Rodzinne Domy dziecka mogą przyjąć w tym samym czasie nie więcej niż 8 dzieci (większa liczba dzieci jedynie w przypadku konieczności umieszczenia rodzeństwa). Oprócz zatrudnienia i otrzymywania comiesięcznego wynagrodzenia oraz pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych dzieci, RDD otrzymuje także świadczenie opiekuńcze 500+ oraz inne formy pomocy, w tym finansowej.
 
Niezależnie od formy rodzinnej pieczy zastępczej, każda rodzina może być - na wniosek - objęta pomocą i wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz objęta jest pomocą, w tym specjalistyczną, wsparciem i nadzorem Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej - PCPR w Gryficach.
 
Zgodnie z w/w Ustawą, rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów jego utrzymania nie niższe niż kwota:
 • 660,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
 • 1.000,00 zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.
 
Ponadto rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje:
 • dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł na każde umieszczone dziecko                       w wieku do ukończenia 18 roku życia
 • dodatek na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie niższy niż kwota 200,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka,
 • dodatek na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich nie niższy niż kwota 200,00 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.
 
Ponadto rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka może być przyznane:
 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka – 1 raz w roku,
 • świadczenie na pokrycie:
  -  niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
  -  wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.
 • rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego – obligatoryjnie w/w pomoc otrzymuje rodzinny dom dziecka oraz rodzina zawodowa przy liczbie dzieci powyżej 3,
 • rodzina zastępcza zawodowa i RDD może otrzymać raz w roku świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
 • rodzinny dom dziecka – może otrzymać środki na pokrycie kosztów nieprzewidzianych wydatków związanych z opieką i wychowaniem,
 • rodzinny dom dziecka i rodzina zastępcza zawodowa i niezawodowa – można zatrudnić dodatkowo osobę do pomocy w sprawowaniu opieki nad dziećmi                 i pracach gospodarczych, obligatoryjnie jeśli liczba dzieci przekracza w RDD – 4, zaś w RZ – 3.
 
Wszystkie świadczenia przyznawane są na wniosek rodziny.
 
Osobom pełniącym rolę rodziny zastępczej zawodowej oraz osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie, w wysokości nie niższej niż 2.000,00 zł brutto miesięcznie. W przypadku rodziny zastępczej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego - nie niższej niż 2.600,00 zł brutto miesięcznie oraz dodatkowo 20% wynagrodzenia za więcej niż 3 dzieci lub dziecko niepełnosprawne oraz                       z orzeczeniem na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. 
Copyright PCPR Gryfice © 2016 r. Wszystkie prawa zastrzezone. UĹźywamy pliki cookie, zgodnie z ustawieniami przegladarki.   Realizacja WEB4U.PL