Pomoc dla rodzin zastępczych

Pomoc finansowa dla rodzin zastępczych

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinie zastępczej przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania każdego umieszczonego w niej dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, ma każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania, nie niższe niż kwota:

 • 660,00 zł - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;
 • 1.000,00 zł - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Rodzinie zastępczej zawodowej na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200,00 zł miesięcznie.

Świadczenia oraz dodatki przyznaje się rodzinie zastępcza od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia na utrzymanie dziecka na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek wychowawczy w kwocie 500,00 zł miesięcznie. 

Dodatkowe wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych

Według ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:

 • dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka

            oraz świadczenia na pokrycie:

 • niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka
  – jednorazowo;
 • kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo.
 • rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego
  w wysokości odpowiadającej wydatkom ponoszonym przez rodzinę zastępczą zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną,  opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych wydatków przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnego i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając  w pieczy zastępczej, których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy, umieszczonych  w rodzinie zastępczej wraz z osobami towarzyszącymi tę rodzinę zastępczą. Zasadność tych środków musi zostać potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

 •  rodzinie zawodowej starosta może raz do roku przyznać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

 

Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na:

 • utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka, w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinny dom dziecka na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, umieszczonych w rodzinnym domu dziecka wraz z prowadzącym rodzinny dom dziecka;  
 • pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką 
  i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

 

 

Copyright PCPR Gryfice © 2016 r. Wszystkie prawa zastrzezone. UĹźywamy pliki cookie, zgodnie z ustawieniami przegladarki.   Realizacja WEB4U.PL