Rehabilitacja Społeczna

Dział Rehabilitacji Społecznej i Programów Pomocowych realizuje zadania
z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, zgodnie z ustawą
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Art 35a ustawy).

Osobom niepełnosprawnym, zależnie od rodzaju niepełnosprawności, możemy udzielić następującej pomocy:

I Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

Wymagane dokumenty:
a)  
Wniosek o  dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa  w  turnusie  rehabilitacyjnym

Formularz wniosku powinien zawierać:

- Imię/imiona i nazwisko

- Numer PESEL

- Nr telefonu kontaktowego

- Dokładny adres zameldowania oraz zamieszkania
(jeśli jest inny niż adres zameldowania)

- Datę urodzenia

- Planowany termin uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

- stopień  niepełnosprawności

- Wyszczególnione lata w których osoba ubiegająca się o uczestnictwo
w turnusie rehabilitacyjnym otrzymała dofinansowanie ze środków PFRON

- Imię/imiona i nazwisko opiekuna osoby niepełnosprawnej (jeżeli lekarz uznał konieczność pobytu opiekuna)

- Informację o zatrudnieniu w zakładzie pracy chronionej

 - Informacje o wysokości uzyskanych dochodów rodziny oraz w przeliczeniu na jednego członka rodziny (przeciętny miesięczny dochód obliczony za ostatni kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku)

- Datę sporządzenia wniosku

- Czytelny podpis wnioskodawcy

b) Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
c) Kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Po złożeniu wniosku PCPR weryfikuje wnioski pod względem merytorycznym
W przypadku stwierdzenia braków w dokumentach wnioskodawca proszony jest o ich uzupełnienie. Gdy to nie nastąpi wniosek nie podlega dalszemu rozpatrzeniu. Zweryfikowane i kompletne wnioski rozpatruje Zespół doradczy ds. dofinansowania ze środków PFRON, a o wyniku rozpatrzenia wnioskodawca jest powiadamiany drogą pocztową.
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o przyznaniu dofinansowania. Otrzymuje również druk do wypełnienia - "Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego". Wnioskodawca wskazuje wybrany Ośrodek/Organizatora turnusu
(posiadający wpis do ośrodków/organizatorów uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych przy udziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych), do którego osoba zamierza wyjechać.
Do wybranego przez wnioskodawcę ośrodka PCPR przesyła następujące dokumenty:

- oświadczenie wnioskodawcy o wyborze ośrodka/organizatora

- informację o stanie zdrowia osoby, która otrzymała dofinansowanie

Po otrzymaniu od ośrodka/organizatora  wypełnionego "Oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego", PCPR przelewa na konto ośrodka/organizatora kwotę przyznaną osobie niepełnosprawnej.

- Ośrodek/organizator po zakończeniu turnusu przesyła do PCPR wypełniony druk "Informacja o przebiegu turnusu rehabilitacyjnego" oraz fakturę.

 

II Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze


1. Wymagane dokumenty:
a) wniosek "O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia osoby niepełnosprawnej w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze"

b) Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności
c) Oryginał faktury za zakupiony przedmiot, wyszczególniający limit kasy chorych/Narodowy Fundusz Zdrowia i kwotę udziału własnego

d) Potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze.

e) Oświadczenie o posiadaniu dowodu osobistego.

III  Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego

1.    Mogą ubiegać się osoby stosownie do potrzeb wynikających  
z niepełnoprawności.

2.    Zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.

3.    Wysokość dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego od 1 stycznia 2015 roku wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

 

Do wniosku należy dołączyć:

1. Kopię aktualnego dokumentu o niepełnosprawności
2. Zaświadczenie lekarskie na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny.  
3. Oświadczenie o posiadaniu dowodu osobistego.
4. Oferta cenowa wnioskowanego sprzętu.

 

IV  Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych i  w komunikowaniu się.

Dofinansowanie do w/w barier może zostać przyznane dzieciom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności oraz osobom o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności, którego powodem przyznania jest dysfunkcja narządu ruchu lub wzroku oznaczona symbolem (05-R), symbolem (10-N) lub symbolem (04-O). W przypadku braku w/w symboli na orzeczeniach konieczne jest potwierdzenie aktualnym zaświadczeniem od lekarza specjalisty występującej dysfunkcji narządu ruchu lub wzroku.

Pierwszeństwo mają osoby, które:

 - nie poruszają się samodzielnie,

 - poruszają się na wózku inwalidzkim,

 - korzystają z przedmiotów ortopedycznych (kul, balkoników, protez, kończyn lub  innych)

- z dysfunkcją narządów wzroku.

 

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się  nie mogą otrzymać wnioskodawcy, którzy w ciągu trzech ostatnich lat przed złożeniem wniosku  uzyskały odpowiednie na te cele dofinansowanie ze środków PFRON.

 

Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

 

Do wniosku o dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się
należy dołączyć:

 

- Kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

- oświadczenie o posiadaniu dowodu osobistego Wnioskodawcy; w przypadku dziecka -  oświadczenie o posiadaniu dowodu osobistego rodzica

- dokumenty potwierdzające prawo do występowania w imieniu osoby niepełnosprawnej (np. przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik)

- aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność likwidacji danej   bariery

- specyfikacja i cena sprzętu lub faktura proforma.

 

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaj niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

 

Do wniosku o dofinansowanie do likwidacji barier technicznych
należy dołączyć:

 

- Kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności

- oświadczenie o posiadaniu dowodu osobistego Wnioskodawcy; w przypadku    dziecka – oświadczenie o posiadaniu dowodu osobistego rodzica

- dokumenty potwierdzające prawo do występowania w imieniu osoby      niepełnosprawnej (np. przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik)

- aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność likwidacji danej bariery

- specyfikacja i cena sprzętu lub faktura proforma.

 

Bariery architektoniczne to wszelkie utrudnienia występujące w budynku
i jego elementach zewnętrznych, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub zmniejszają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej ma na celu umożliwienie jej, lub w znacznym stopniu ułatwienie, wykonywania podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.


Do wniosku o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych,
należy dołączyć:

- Kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub kopię wypisu z treści     orzeczenia

- oświadczenie o posiadaniu dowodu osobistego Wnioskodawcy; w przypadku dziecka – oświadczenie o posiadaniu dowodu osobistego rodzica

- dokumenty potwierdzające prawo do występowania w imieniu osoby niepełnosprawnej (np. przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik)

- udokumentowane prawo do lokalu (akt własności, umowa najmu itp.) lub zgoda właściciela lokalu lub budynku na wykonanie prac

- aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność likwidacji danej   bariery

- potwierdzenie stałego zameldowania

- kosztorys wraz z rysunkami.

 

V Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki

O dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:

1.    prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,

2.    udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,

3.    udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu. 

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.

Wnioski o dofinansowanie ze środków Funduszu na ten cel należy składać  
w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego planowaną realizację zadania.

  

VI Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej

Wykaz warsztatów terapii zajęciowej działających na terenie powiatu gryfickiego: ( liczba osób korzystających  - 121)

· Warsztat Terapii Zajęciowej – 72-300 Gryfice, ul. 3 Maja 4 – 51 uczestników

· Warsztat Terapii Zajęciowej – 72-320 Trzebiatów, ul. Cicha 5 – 30 uczestników

· Warsztat Terapii Zajęciowej – 72-320 Trzebiatów, Jaromin 50 – 40 uczestników

Dofinansowanie  kosztów działalności WTZ na terenie powiatu jest finansowane:

- 90% środki PFRON,

- 10 % środki własne powiatu.

  

Powyżej przedstawianie zadania są opiniowane przez Powiatową Społeczna Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych, których zadania określa ustawa  
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z godnie z art. 44b ust 2 w/w ustawy.

Do zakresu działania powiatowych rad należy:

a)    Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

             - integracji zawodowej i społecznej  osób niepełnosprawnych,

             - realizacji praw osób niepełnosprawnych,

b)   Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

c)    Ocena realizacji programów,

d)   Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

 

Szczegółowy tryb działania powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku.

 

Copyright PCPR Gryfice © 2016 r. Wszystkie prawa zastrzezone. UĹźywamy pliki cookie, zgodnie z ustawieniami przegladarki.   Realizacja WEB4U.PL