RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
dla uczestników II edycji projektu pn. „Aktywnie w przyszłość”

      (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
a)    Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego mający siedzibę przy ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, zwanego dalej RPO WZ 2014-2020, w ramach zbioru pn. „Projekty RPO WZ 2014 – 2020”;
b)    minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa, dla danych w ramach zbioru pn. „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”.

2.    W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z właściwym Inspektorem Ochrony Danych  odpowiednio pod wskazanymi adresami poczty elektronicznej:
a)    abi@wzp.pl
b)    iod@miir.gov.pl

           Inspektor Danych Osobowych w PCPR Gryfice: ido@it-serwis.com.pl

3.    Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020), którego jest  Pani/Pan uczestnikiem, a w szczególności: potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych.
4.    Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c   oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), zwanego „RODO”.

5.    Pani/Pana dane zostają powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, beneficjentowi realizującemu projekt  - nazwa i adres beneficjenta: Powiat Gryficki, Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice; nazwa i adres realizatora projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach, ul. Dworcowa 22, 72-300 Gryfice przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, ul. Koszarowa 4, 72-300 Gryfice  oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta   uczestniczą w realizacji projektu - nazwa
i adres ww. podmiotów:
•    Grzegorz Szczudło, ul. Mickiewicza 2, 72-300 Gryfice
•    Karolina Sieńko, ul. Głęboka 3a/6, 72-320 Trzebiatów
•    Zachodniopomorskie Centrum Szkoleń i Wspierania Przedsiębiorczości Mirosław Szczeglik,
ul. Mazowiecka 33/16, 78-100 Kołobrzeg
•    Fundacja „Rozwój – Integracja”, ul. Brzozowa 3AC/1, 72-300 Gryfice
Ośrodek Szkolenia Kierowców D&S Krzysztof Cieśliczka, ul. Zielona 33, 78-132 Grzybowo
•    Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. Małgorzata Rotmańska, Os. Słoneczne 14,
27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski
•    Centrum Edukacji i Zarządzania Korporacja „Romaniszyn”, ul. Różana Droga 1a, 64 – 920 Piła
•    O.K Ośrodek Kursów Edmund Kwidzyński, ul. Sobieskiego 217, 84 - 200 Wejherowo
•    Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Centrum Edukacyjno – Szkoleniowe ANIMUS
Pogorzela 70 A, 49-332 Olszanka
•    WZDZ Szczecin Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Torowa 27, 72-320 Trzebiatów
•    ASAP-TECH Monika Bobik-Frankiewicz, ul. Potulicka 17a/10, 70-234 Szczecin
•    Inventum Sp. z o.o., ul. Mikołaja Reja 20 A, 33-300 Nowy Sącz
•    Sun & More Sp. z o. o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin

          Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na                zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Pani/Pana dane osobowe          mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji                    Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach RPO WZ 2014-           2020 w celu prawidłowej realizacji zadań, o których mowa w punkcie 3, a także podmiotom                        świadczącym usługi pocztowe.

6.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7.    Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

8.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia RPO WZ 2014-2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
9.    Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

10.    Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.    Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu. 

 
Copyright PCPR Gryfice © 2016 r. Wszystkie prawa zastrzezone. UĹźywamy pliki cookie, zgodnie z ustawieniami przegladarki.   Realizacja WEB4U.PL