Opis projektu

Projekt aktywizacji społeczno-zawodowej w Powiecie Gryfickim w latach 2016 – 2019
"Aktywnie w przyszłość"

Powiat Gryficki znalazł się w nielicznym gronie projektodawców, którzy otrzymali pozytywną decyzję o dofinasowaniu projektu w zakresie integracji społecznej osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego. Informacja cieszy tym bardziej, że spośród 28 wniosków przekazanych do etapu oceny merytorycznej, w efekcie oceny jedynie 3 projekty wybrano do dofinasowania, w tym projekt złożony przez Powiat Gryficki, który zajął drugie miejsce na liście rankingowej z wynikiem 104 pkt Projekt pn. „Aktywnie w przyszłość”, realizowany będzie w latach 2016 – 2019 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach, które rozpoczęło nabór uczestników do projektu już od października tego roku. Obecnie w projekcie uczestniczy 40 osób, w tym 25 osób niepełnosprawnych, 10 wychowanków przebywających w pieczy zastępczej oraz 5 osób usamodzielnianych. Całkowita wartość projektu wynosi 1 350 336,24 zł. a wysokość uzyskanego dofinansowania to 1 147 785,80 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa VII, Działanie 7.1. W ramach projektu w latach 2016 – 2019 wsparciem objętych zostanie 120 mieszkańców powiatu gryfickiego, w tym 30 podopiecznych przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, 15 osób usamodzielnianych, które opuściły pieczę oraz 75 osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa osób z terenu powiatu gryfickiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym, społecznym i zawodowym. Udzielone wsparcie ma pomóc osobom nim objętym przybliżyć lub umożliwić im powrót na rynek pracy, a także wspomóc ich samodzielność życiową i społeczną oraz zapobiegać dalszym procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego. 

W ramach instrumentów aktywnej integracji zastosowane będą następujące formy wsparcia: 

  • Szkolenia zawodowe i kursy kwalifikacyjne w celu podnoszenia lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych,
  • Sfinansowanie kosztów nauki na poziomie wyższym dla osób opuszczających pieczę,
  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych w formie stacjonarnej i wyjazdowej,
  • Poradnictwo psychologiczne i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych,
  • Indywidualne oraz grupowe zajęcia z doradcą zawodowym,
  • Uczestnictwo w zajęciach Centrum Integracji Społecznej (CIS).


Udział w projekcie uczestnika przewidziany jest na ok 1 rok. Każdy z uczestników w trakcie rocznego udziału w projekcie zrealizuje tzw. indywidualną ścieżkę reintegracji, w której zaplanowane zostaną min 3 instrumenty aktywnej integracji, wybrane w oparciu o diagnozę i indywidualny profil uczestnika. Średni koszt udzielonego wsparcia dla jednego uczestnika wynosi ok. 7 tys. zł. 

Biuro Projektu mieści się w siedzibie Realizatora projektu tj.: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach przy ul. Dworcowej 22, tel./fax: 91 384 66 26. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie - w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z personelem projektu w PCPR.
Copyright PCPR Gryfice © 2016 r. Wszystkie prawa zastrzezone. UĹźywamy pliki cookie, zgodnie z ustawieniami przegladarki.   Realizacja WEB4U.PL